Varemærkebeskyttelse

Indhold

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er en virksomheds særlige kendetegn for de varer og tjenesteydelser, virksomheden udbyder. Både personer og virksomheder kan erhverve eneret til varemærker.  Varemærkeretten reguleres i Danmark af varemærkeloven, der bygger på EU-varemærkeforordningen.

Det følger af varemærkeloven, at et varemærke kan bestå af alle arter tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller vareemballagens form eller lyde, for så vidt disse er egnede til at:

En nærmest tilsvarende definition findes i EU-varemærkeforordningen af 14. juni 2017.

Dansk varemærke

Varemærkeretten reguleres i Danmark af varemærkeloven. Det fremgår af varemærkeloven, at et varemærke kan stiftes på to måder, dels ved registrering, og dels ved ibrugtagning.

Et varemærke kan imidlertid kun stiftes ved ibrugtagning, hvis varemærket vedvarende anvendes for de varer og tjenesteydelser, som mærket omfatter, og når brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter.

Hvis du vil være helt sikker på, at dit varemærke er bedst muligt beskyttet, anbefales det derfor, at du lader dit varemærke registrere.

Ansøgningsproceduren for danske varemærker

Hvis du ønsker at lade os indgive din varemærkeansøgning i Danmark, kan du blot udfylde kontaktformularen, der findes ved at klikke her.

Når du har udfyldt oplysningerne om din virksomhed og dit varemærke, vender vi tilbage med rådgivning om, hvilke vareklasser, der passer på netop dit varemærke.

Når du har godkendt vareklasserne, indgiver vi ansøgningen om registrering af varemærket, ligesom vi varetager den fremtidige korrespondance med Patent- & Varemærkestyrelsen.

Patent- & Varemærkestyrelsens behandlingstid er normalt 8 – 12 uger. Herefter gælder der en indsigelsesfrist på 2 måneder, hvor ældre rettighedsindehavere kan gøre indsigelse mod registreringen.

Hvis dit varemærke registreres gælder den med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen.

Vi sørger selvfølgelig for, at du løbende bliver orienteret, når der er nyt om din varemærkeansøgning.

EU-varemærke

Varemærkeretten reguleres i EU af EU-varemærkeforordningen. Det fremgår af forordningens artikel 6, at et EU-varemærke erhverves ved registrering. Modsat et dansk varemærke, er det således ikke muligt at erhverve et EU-varemærke ved ibrugtagning.

Vil man sikre sin varemærkeret i EU, er det derfor afgørende, at man søger om registrering af sit varemærke som et EU-varemærke.

Ansøgningsproceduren for EU-varemærker

Hvis du ønsker at lade os indgive din varemærkeansøgning i EU, kan du blot udfylde kontaktformularen, der findes ved at klikke her.

Når du har udfyldt oplysningerne om din virksomhed og dit varemærke, vender vi tilbage med rådgivning om, hvilke vareklasser, der passer på netop dit varemærke.

Når du har godkendt vareklasserne, indgiver vi ansøgningen om registrering af varemærket, ligesom vi varetager den fremtidige korrespondance med EUIPO.

EUIPO’ behandlingstid er normalt 12-16 uger. Herefter gælder der en indsigelsesfrist på 3 måneder, hvor ældre rettighedsindehavere kan gøre indsigelse mod registreringen.

Hvis dit varemærke registreres gælder den med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen.

Vi sørger selvfølgelig for, at du løbende bliver orienteret, når der er nyt om din varemærkeansøgning.

Internationalt varemærke

Med en international varemærkeansøgning har du mulighed for at ansøge om nationale registreringer af dit varemærke hos lande i og uden for EU.

Dette er f.eks. relevant, hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder uden for EU.

Indenfor EU vil det ligeledes være relevant, når et varemærke ved en almindelig EU-varemærkeansøgning må forventes at blive mødt af en registreringshindring i et af EU-landene. Selvom en registreringshindring i ét EU-land udgør en hindring for registrering af et EU-varemærke, betyder det ikke, at varemærket er afskåret fra at opnå registrering i et andet land.

Ansøgningsproceduren for internationale varemærker

Ansøgningsproceduren afhænger af, hvilket land/hvilke lande dit varemærke ønskes registreret i.

En national varemærkeregistrering forudsætter som udgangspunkt, at der indgives en national ansøgning i hvert af de lande, der ønskes registrering i.

Med henblik på at lette denne proces har man imidlertid indført den såkaldte Madridprotokol under World Intellectual Property Organisation (WIPO). Madridprotokollen er pt. tiltrådt af 119 lande. Madridprotokollen giver varemærkeindehavere mulighed for at få deres rettighed beskyttet i flere lande ved at indgive én ansøgning til indehaverens egen nationale varemærkemyndighed.

Ønsker du en international varemærkeregistrering kan ansøgningsprocessen variere alt efter, hvor i verden varemærket ønskes registreret. I visse tilfælde kan det endda være nødvendigt at involvere en lokal repræsentant i det land, som varemærket ønskes registreret i.

Derfor anbefales det altid, at du søger professionel vejledning og rådgivning, hvis du ønsker dit varemærke beskyttet internationalt. Kontakt derfor en af vores specialister, hvis du ønsker at høre nærmere om ansøgningsprocessen for netop dit varemærke.

Krav til varemærket (særpræg)

Et varemærke er et kendetegn, der bruges til at adskille en virksomheds produkter eller ydelser fra andre virksomheders på markedet. Varemærkeretten sikrer i den forbindelse netop, at en virksomhed kan beskytte det kendetegn, der gør forbrugerne i stand til at skelne virksomheden fra øvrige aktører på markedet.

Hvis et varemærke mangler fornødent særpræg, foreligger der derimod ikke det samme beskyttelsesbehov. Tværtimod vil det være betænkeligt, hvis en virksomhed kunne opnå en eneret til almindelige ord- og betegnelser for produkterne på markedet.

Derfor udgør manglende særpræg en absolut registreringshindring, hvilket betyder, at et varemærke uden fornødent særpræg er udelukket fra registrering.

Varemærkeloven giver nogle retningslinjer for, hvornår et varemærke er udelukket fra registrering. Det gælder f.eks. varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der på det pågældende marked kan tjene til at betegne:

Dertil er varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der i dagligt sprogbrug er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne, også udelukket fra registrering.

Det kan i praksis være svært at vurdere, om et varemærke har det fornødne særpræg. Derfor vil der ofte være en standpunktsrisiko, som virksomheden er nødt til at tage, når denne søger om registrering af sit varemærke.

I Danmark er det Patent- & Varemærkestyrelsen, der vurderer, om et varemærke har fornødent særpræg, mens det er EUIPO, der forestår vurderingen i EU.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit varemærke har særpræg, kan vi tilbyde en forundersøgelse af dit varemærke.

Fornyelse af varemærket

En varemærkeret løber i 10 fra den dag, ansøgning blev indgivet. Varemærket kan herefter fornyes for 10 år ad gangen.

Der gælder ingen regler for, hvor mange gange et varemærke kan fornyes, hvorfor et varemærke principielt kan opretholdes tidsubegrænset, blot det fornyes hvert 10. år.

Et registreret EU-varemærke kan fornyes efter ansøgning fra indehaveren af EU-varemærket eller dennes fuldmægtig. Den relevante varemærkemyndighed opkræver i den forbindelse et gebyr for fornyelse af registreringen.

Indsigelser

Når den relevante varemærkemyndighed har behandlet ansøgningen om varemærkeregistrering-en, og finder mærket egnet for registrering, orienterer myndigheden om, at varemærket kan offentliggøres.

I forbindelse med offentliggørelsen vil varemærkemyndigheden imidlertid ligeledes oplyse om eventuelle ældre rettigheder, der kan være i konflikt med det varemærke, du har søgt om. Disse ældre rettigheder udgør relative registreringshindringer.

At der er tale om en relativ registreringshindring betyder, at indehavere af ældre rettigheder har en adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed.

Indsigelsen skal være begrundet, ligesom den skal fremsættes inden for en nærmere angivet periode. For danske varemærker gælder der en indsigelsesperiode på 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen, mens indsigelsesperioden for EU-varemærker er på 3 måneder.

Patent- & Varemærkestyrelsen modtager normalt kun indsigelser mod ca. 5-10 % af de mærker, de offentliggør.

Selvom der ikke gøres indsigelse inden for indsigelsesperioden på 2 måneder, vil det stadig være muligt at anfægte brugen af varemærket. Dette kan ske ved en administrativ ophævelse eller ved dom.

Krænkelser

Når du har opnået beskyttelse af dit varemærke ved registrering (eller ibrugtagning i Danmark), vil du være bedre beskyttet imod krænkelser af dit varemærke.

Det følger af varemærkeloven, at du, som indehaver af en varemærkeret, kan forbyde andre, der ikke har dit samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis:

Hvis du oplever, at andre gør brug af dit varemærke, kan det være afgørende at søge din rettighed håndhævet tidligt, hvis du effektivt skal hindre modpartens brug af dit mærke.

Det anbefales derfor altid, at du søger professionel rådgivning og vejledning, hvis du oplever, at andre gør brug af identiske eller lignende mærker.

Vi har stor erfaring med varemærkesager og bistår derfor med alt fra rådgivning til konkret sagsførelse.

Kontakt en af vores specialister og få en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag.

Licens

Når du har et registreret varemærke, kan du give andre licens til at bruge dit varemærke. En licens kan være eksklusiv eller en simpel licens.

Som indehaver af en varemærkerettighed har du derfor en unik mulighed for at tjene penge på dit varemærke.

Har du spørgsmål til licensaftaler mv., kan du altid kontakte en af vores specialister.

Har du brug for yderligere info?

Kontakt TVC Advokatfirmas specialister for en uforpligtende drøftelse.