Design-krænkelse: Selfiecam ApS havde ikke krænket Myselfie ApS rettigheder til deres photobooth

I Sø- og Handelsrettens dom af 5. marts 2020 fandt retten ikke, at der forelå en krænkelse, hverken efter regler om uregistreret EF-design eller efter markedsføringsloven.

Sø-og Handelsretten bemærkede i den forbindelse, at “Efter bevisførelsen, herunder særligt oplysningerne om markedet for photobooths, finder retten det derimod ikke sandsynliggjort, at nyhedskravet i  designforordningens art. 4, er opfyldt. Der er dermed ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Myselfie 3 tillige skulle nyde beskyttelse efter reglerne om ikke registreret EF-design.”

 

Ved vurderingen af om der forelå krænkelse efter markedsføringensloven konkluderede retten i første omgang, at produkterne “ses at være baseret på enkle formelementer, som efter rettens opfattelse er almindeligt anvendte for elektroniske skærmprodukter.” Retten fandt derfor, at beskyttelsen efter markedsføringsloven i så fald vil være meget snæver. 

 

Retten konkluderede herefter, at der var så mange forskelle mellem produkterne, at der ikke fandtes at være krænkelse. 

 

Myselfie ApS’ anmodning om forbud blev derfor ikke taget til følge.