T. Hansen frifundet i principiel varemærkesag om retsfortabende passivitet

Sø- & Handelsretten har den 1. marts 2019 afsagt dom i en principiel sag om retsfortabende passivitet ved varemærkekrænkelser. I sagen skulle det vurderes, hvorvidt T. Hansens brug af betegnelserne ”OUTTREK” og ”OUTTREK TECHNOLOGY” krænkede cykelproducentens Treks varemærkerettigheder.

Kort om sagen

 

Den 6. oktober 2015 indgav T. Hansen en EU-varemærkeansøgning for betegnelsen ”OUTTREK”. Varemærkeansøgningen blev imidlertid opsnappet af cykelproducenten Trek, der den 29. januar 2016 bad T. Hansen trække ansøgningen tilbage og ophøre med brugen af betegnelsen.

 

T. Hansen indvilgede i at trække ansøgningen tilbage, men fastholdt i øvrigt, at mærkerne kunne sameksistere, da dette havde været tilfældet siden 2009. Dette ville Trek imidlertid ikke acceptere og indledte en civil retssag mod T. Hansen ved Sø- og Handelsretten.

 

Sø- & Handelsretten skulle herefter tage stilling til, om T. Hansens brug af betegnelserne ”OUTTREK” og ”OUTTREK TECHNOLOGY” udgjorde krænkelser af Treks varemærkerettigheder.

 

Retten bemærkede indledningsvis, at ordene ”outtrek” og ”trek” adskiller sig fra hinanden både i forhold til det visuelle, sproglyden og betydningen. Dertil fandt retten, at ordet ”trek” var beskrivende og almindeligt brugt i Danmark, hvorfor mærket kun nød en begrænset beskyttelse. Sammenholdt med T. Hansens faktiske brug af betegnelserne fandt Sø- & Handelsretten på den baggrund, at brugen af betegnelserne i hvert fald ikke kunne karakteriseres som en grov krænkelse af Treks rettigheder.

 

Denne vurdering skulle vise sig relevant, idet retten bemærkede, at der normalt ikke indtræder retsfortabende passivitet, hvis den påståede krænkelse kan karakteriseres som grov. Da der imidlertid ikke var tale om en grov krænkelse, skulle Sø- & Handelsretten behandle spørgsmålet om, hvorvidt Trek havde udvist retsfortabende passivitet.

 

Vurderingen af retsfortabende passivitet

 

Spørgsmålet om retsfortabende passivitet skulle afgøres efter den dagældende varemærkelov § 9, der lyder som følgende:

 

En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke”.

 

I dag findes en tilsvarende bestemmelse i den nye varemærkelovs § 10 b, stk. 2.

 

Sø- & Handelsretten skitserede i den forbindelse de kriterier, der tillægges vægt ved vurderingen af retsfortabende passivitet. Følgende kriterier indgik i rettens vurdering:

 

  • Grovheden af den påståede krænkelse
  • Eventuel ond tro hos indehaveren af det yngre mærke
  • Varigheden af brugen af det yngre varemærke
  • Intensiteten af brugen af det yngre varemærke
  • Omfanget og indholdet af markedsføringen af det yngre varemærke
  • Om indehaveren af det ældre varemærke har haft anledning til at opdage brugen af det yngre varemærke
  • Om indehaveren af det ældre varemærke har været tilstede på markedet i Danmark

 

Med afsæt i en samlet vurdering af ovennævnte kriterier fandt Sø- & Handelsretten, at Trek burde have gjort indsigelse mod T. Hansens brug af de omtvistede betegnelser ”væsentligt tidligere end sket”. Retten fandt på den baggrund, at Trek havde udvist retsfortabende passivitet.

 

Retten bemærkede i den forbindelse, at T. Hansen havde påbegyndt anvendelsen af betegnelserne ”OUTTREK” og ”OUTTREK TECHNOLOGY” allerede i 2010, og at Trek først havde gjort indsigelse herimod omtrent 6 år senere, selvom Trek havde været på markedet i Danmark siden 1990’erne.

 

Retten fandt derefter ikke anledning til at tage stilling til, om betegnelserne i øvrigt krænkede Treks rettigheder. T. Hansen blev derfor frifundet for samtlige af Treks påstande.

 

TVC Advokatfirma bemærker

 

Afgørelsen er principiel, da den illustrerer de kriterier, der tillægges betydning i vurderingen af retsfortabende passivitet ved varemærkeretlige krænkelser.

 

TVC Advokatfirma bemærker i den forbindelse, at man som varemærkeindehaver altid bør håndhæve sine varemærkerettigheder med fornøden hurtighed. Sø- & Handelsrettens afgørelse viser nemlig, at domstolene er klar til at lade passivitetsfælden klappe, hvis man ikke reagerer inden rimelig tid. 

 

Har du spørgsmål til passivitet i forbindelse med varemærkeretlige krænkelser eller varemærkeret i øvrigt, kan du kontakte en af vores specialister. TVC Advokatfirma sidder altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.