Varemærke-krænkelse: Fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” nyder fortsat beskyttelse – opdateret

Østre Landsret har den 16. april 2020 afsagt afgørelse i anken af Sø- og Handelsrettens afgørelse af 2. juli 2018. Landsretten var stadfæstede, at fællesmærket “SIG DET MED BLOMSTER” nyder beskyttelse efter varemærkeloven, men fandt modsat Sø- og Handelsretten ikke grundlag for krænkelse.

Sagen vedrørte, hvorvidt brugen af fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” i et dameblad udgjorde en krænkelse af Interfloras registrerede rettigheder.

 

Et fællesmærke karakteriseres ved, at mærket er bestemt til brug for flere end mærkeindehaveren. Fællesmærker reguleres af fællesmærkeloven, der dog i vidt omfang fungerer som en henvisningslov til varemærkeloven.

 

Interflora havde nedlagt påstand om, at den ansvarshavende chefredaktør for damebladet skulle forbydes at gøre brug fællesmærket i publikationer uden forudgående tilladelse. Interflora krævede samtidigt, at chefredaktøren betalte erstatning for den uberettigede brug af mærket.

 

Chefredaktøren havde heroverfor påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Chefredaktøren nedlagde dertil selvstændige påstande om ophævelse af fællesmærkeregistreringen som følge af manglende særpræg og manglende brug i forhold til en række af de vareklasser, som mærket var registreret for, hvilket Interflora påstod frifindelse for.

 

Østre Landsrets begrundelse og resultat

Landsretten tiltrådte af de grunde, der var anført af Sø- og Handelsretten, at det ikke var godtgjort, at kollektivmærket var blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen for de varer og tjenesteydelser, for hvilket mærket var registreret. Herudover så fandt landsretten det heller ikke godtgjort, at varemærket skulle ophæves som følge af manglende brug. Chefredaktørens selvstændige påstand vedrørende delvis ophævelse af Interfloras varemærkeregistrering blev derfor afvist. Endelig så fandt landsretten på lige fod med Sø- og Handelsretten, at mærket var velkendt for salg og udbringning af blomster og derfor nød en videre beskyttelse efter den nugældende varemærkelovs § 4, stk. 2, nr. 3.

 

Modsat Sø- og Handelsretten fandt landsretten imidlertid ikke, at der var grundlag for anse Chefredaktørens anvendelse af mærket som en varemærkeretlig brug i strid med varemærkelovens § 4, stk. 2. Landsretten fandt heller ikke grundlag for overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser. Chefredaktøren blev således frifundet for Interflora’s krav om erstatning. 

 

Landsretten lagde i den forbindelse vægt på at; “A havde anvendt kollektivmærket i forbindelse med visning og omtale af forskelligartede produkter, herunder med angivelse af producenter og pris. Der var imidlertid ikke tale om produkter, der blev forhandlet af B selv, og der var efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at B havde modtaget vederlag for at bringe produkterne i bladet.”

 

Endelig bemærkede landsretten, at brugen af mærket ikke var sket på en sådan måde, at forbrugeren/læseren ville få den opfattelse af de viste produkter hidrørte fra Interflora, med dertilhørende skade på Interfloras renomme.

 

Hvorfor er afgørelsen relevant?

Afgørelsen viser, at det kan betale sig at sikre sit varemærke, ligesom det er vigtigt at reagere behørigt på eventuelle krænkelser af ens rettigheder.

 

Derudover illustrerer afgørelsen, hvornår et varemærke og/eller fællesmærke har særpræg, samt i hvilket omfang mærkeindehaveren bør sikre sig mod andres uberettigede brug.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du vil være bedre stillet, hvis du får dit varemærke sikret, eller har du varemærkeretlige spørgsmål i øvrigt, anbefaler TVC Advokatfirma, at du søger kvalificeret og professionel rådgivning. TVC Advokatfirma er altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.