Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”

En afgørelse afsagt af Sø- og handelsretten fastslår, at sagsøgtes anvendelse og registrering af selskabsnavnet ”LegalTech Denmark ApS” var i strid med sagsøgers rettigheder til det allerede registrerede ”LEGALTECH ApS”. Afgørelsen fastslår dog samtidig, at termen ’legaltech’ fortsat kan anvendes i markedsføring.


Sø- og Handelsretten har den 15. august afsagt dom i en sag om krænkelse af LEGALTECH ApS’ selskabsretlige og markedsføringsmæssige rettigheder. Afgørelsen fastslår, at sagsøgtes anvendelse og registrering af selskabsnavnet ”LegalTech Denmark ApS” var i strid med sagsøgers rettigheder til det allerede registrerede ”LEGALTECH ApS”. Når sagsøgte ifølge et opslag på LinkedIn alligevel anser afgørelsen for en ”kæmpe sejr” beror det på, at afgørelsen samtidig fastslår, at sagsøgte fortsat kan benytte termen ”legaltech” i sin markedsføring.


Lovgrundlag


Der sondres mellem retten til at anvende ”legaltech” i relation til den selskabsretlige og den markedsføringsmæssige lovgivning. Ét spørgsmål er om termen kan anvendes som selskabsnavn, et andet om den kan anvendes i markedsføringsmæssig sammenhæng.


Det følger af selskabslovens navneretlige regler, at et selskabsnavn skal have en så tilpas individuel form, at det adskiller sig fra andre registrerede selskaber, jf. selskabslovens § 2, stk. 2. Forud for anmeldelse til navneregistrering påhviler det den, der ønsker at registrere et selskabsnavn, at påse bestemmelsens overholdelse. At et selskabsnavn kan registreres, er derfor ikke ensbetydende med, at registreringen er i overensstemmelse med selskabsloven.


Også i markedsføringsmæssig sammenhæng kan et selskabsnavn være beskyttet. Således følger det af markedsføringslovens § 22, at et selskab ikke må benytte forretningskendetegn, der ikke tilkommer dem. Kan et selskabsnavn opfattes som et kendetegn, kan navnet derfor være beskyttet ved bestemmelsen. Rettigheder sikret ved markedsføringsloven tilkommer imidlertid kun erhvervsdrivende selskaber, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1. Det er i den sammenhæng ikke tilstrækkeligt, at et selskab er registreret.


Sagen om ”legaltech”


Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten var i hovedsagen, om sagsøger havde eneret til at bruge termen ”legaltech” som selskabsnavn og som led i sin markedsføring.


Sø- og Handelsretten vurderede i den konkrete sag, at der var en sådan forvekslingsrisiko mellem selskabsnavnene ”LEGALTECH ApS” og ”LegalTech Denmark ApS”, at benyttelsen af selskabsnavnet ”LegalTech Denmark ApS” var i strid med selskabslovens § 2, stk. 2.


I den forbindelse fremhævede Sø- og Handelsretten at ”der i et vist omfang er branchesammenfald mellem de to virksomheder”, at selskabsnavnene ”reelt er identiske”, og at ”den omstændighed, at der er forskel i henholdsvis kapitalisering af bogstaverne, orddelingen samt tilføjelse af stedbetegnelse […] [ikke kan føre til en anden vurdering]


Sagsøgte blev på den baggrund pålagt at ophøre med at benytte selskabsnavnet, ligesom selskabsnavnet skulle afregistreres.


For at tage stilling til om sagsøgtes markedsføringsmæssige anvendelse af termen ”legaltech”, indebar en krænkelse af LEGALTECH ApS’ forretningskendetegn, måtte Sø- og Handelsretten først tage stilling til, om sagsøger kunne påberåbe sig rettighederne efter markedsføringsloven. Da sagsøgte ikke havde påvist, at selskabet var erhvervsaktivt eller havde konkrete og aktuelle planer om erhvervsmæssig aktivitet, var det ikke tilfældet. Sagsøgte kan derfor fortsat anvende termen i markedsføringsmæssig sammenhæng.


TVC Advokatfirma bemærker


Sø- og Handelsrettens afgørelse viser, at registrering af et selskabsnavn giver eneret til navnet som selskabsnavn, men at registreringen ikke nødvendigvis giver eneret til ordet i markedsføringsmæssig sammenhæng. En sådan eneret kræver først og fremmest, at selskabet kan påberåbe sig rettigheder efter markedsføringsloven.


Vil du vide mere om krænkelse af forretningskendetegn?


Du kan læse Sø- og Handelsrettens afgørelse her.


Vil du gerne læse mere om krænkelse af forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 22, kan du med fordel læse om Just-Eats brug af Easy2Eats forretningskendetegn i denne artikel fra TVC Advokatfirma.


Har du brug for hjælp?


Har du brug for juridisk rådgivning i relation til dine selskabsretlige og markedsføringsmæssige rettigheder, så anbefaler TVC Advokatfirma, at du søger kvalificeret og professionel rådgivning. TVC Advokatfirma har stor erfaring med IP-rettigheder og er altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.